Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Long

Ngài

Nguyễn Phúc Long

Chưởng vệ sự

Chưởng vệ sự
Nguyễn Phúc Long
Sinh 13 tháng 4 năm 1693. Mất 24 tháng 4 năm 1743
Thân mẫu Cung tần Lê Thị Tuyên
Mộ táng tại làng Cư Chánh, nhà thờ ở phường An Cựu (Huế).
Có bốn con trai là Huy, Bính, Kính, Hân.