Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Ngọc Tiên

Ngài

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

Công Chúa Ngọc Tiên

Nguyễn Thị Ngọc Tiên, lấy Nghiễm Quận Công (không rõ tên).