Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh

Đô Đốc Hữu Phủ Quận Công

Đô đốc Hữu phủ Quận công Nguyễn Phúc Vĩnh, có bảy con trai.