Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Đăng

Ngài

Nguyễn Phúc Đăng

Chưởng cơ - Chưởng dinh

Chưởng cơ - Chưởng dinh
Nguyễn Phúc Đăng
Sinh 28 tháng 4 năm 1702 mất 3 tháng 3 năm 1763
Thân mẫu Cung tần Lê Thị Hoa
Đương thời giữ chức Chưởng cơ, sau khi mất được tặng chức Chưởng doanh.
Mộ táng tại làng Dương Hòa, nhà thờ ở làng Vạn Xuân (Huế).
Có hai con trai là Cẩn và Uẩn.