Tiểu sử của Ngài Nguyễn Hán

Ngài

Nguyễn Hán

Lỵ Nhân Công

Theo phả Họ Nguyễn Gia Miêu
Đời thứ Sáu: Lỵ Nhân công huý Hán, con trai thứ hai Cẩn Nghĩa Công. Sinh 2 con, cả là Hắc, thứ là Vịnh. Cụ làm quan triều Lê Anh Tông (1557 - 1573) phụng sai diệt nhà Mạc, nhiều lần lập công lớn, làm đến chức Thái Bảo Quận Công. Sau mất khi đánh trận. Cụ được tặng tước Lỵ Nhân Công. Được lập đền thờ ở phủ Lỵ Nhân

 

Theo phả Họ Nguyễn Gia Miêu
Đời thứ Sáu: Lỵ Nhân công huý Hán, con trai thứ hai Cẩn Nghĩa Công. Sinh 2 con, cả là Hắc, thứ là Vịnh. Cụ làm quan triều Lê Anh Tông (1557 - 1573) phụng sai diệt nhà Mạc, nhiều lần lập công lớn, làm đến chức Thái Bảo Quận Công. Sau mất khi đánh trận. Cụ được tặng tước Lỵ Nhân Công. Được lập đền thờ ở phủ Lỵ Nhân