Tiểu sử của Ngài Nguyễn Hắc

Ngài

Nguyễn Hắc

Phụ Quận công

Đời thứ Bảy: Phụ Quận công húy Hắc,con cả Lỵ Nhân công. Sinh 7 trai 6 gái. Con trai cả là Đồng, thứ là Trị, thứ ba là An Thọ Hầu, thứ tư là Nhuận, thứ năm là Thắng, thứ sáu là Quảng, thứ bảy là Vệ. Cụ là Đổng binh triều vua Lê Kính Tông, đánh quân nhà Mạc nhiều lần lập công. Cụ làm quan đến chức Tả tư mã Thái tể phụ Quận Công.

 

Đời thứ Bảy: Phụ Quận công húy Hắc,con cả Lỵ Nhân công. Sinh 7 trai 6 gái. Con trai cả là Đồng, thứ là Trị, thứ ba là An Thọ Hầu, thứ tư là Nhuận, thứ năm là Thắng, thứ sáu là Quảng, thứ bảy là Vệ. Cụ là Đổng binh triều vua Lê Kính Tông, đánh quân nhà Mạc nhiều lần lập công. Cụ làm quan đến chức Tả tư mã Thái tể phụ Quận Công.