Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Cảo

Ngài

Nguyễn Phúc Cảo

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Cảo
Sinh 7 tháng 6 năm 1706 mất 7 tháng 5 năm 1762
Thân mẫu Trương Thị Khuê
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng và nhà thờ đều ở phường An Cựu (Huế).
Có sáu con trai là Mỹ, Tường, Nguyên, Kế, Gia, Nghị.