Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Quản

Ngài

Nguyễn Phúc Quản

Quảng Uy Công