Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Bảo (阮福綿寳)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Bảo (阮福綿寳)
Tuệ Mục (慧穆)

Tân An Quận Công (新安郡公)

Tân An Quận Công (新安郡公)
Tuệ Mục (慧穆)
Nguyễn Phúc Miên Bảo (阮福綿寳)
Sinh 26 tháng 4 năm 1835 mất 13 tháng 7 năm 1854
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Bộ tên Vi (囗)
Không con thừa tự.