Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)
Quân Bác (君博) - Đôn Chính (敦正)

Thụy Thái Vương (瑞太王)

Thụy Thái Vương (瑞太王)
Đôn Chính (敦正)
Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)
Sinh 11 tháng 9 năm 1833 mất 23 tháng 2 năm 1877
Thân mẫu Thục phi Nguyễn Thị Xuyên
Bộ tên Hương (香) / Thạch (石)
Thân phụ của vua Dục Đức; tổ phụ của vua Thành Thái.
Có 43 con trai, 24 con gái.

 

Phu nhân:

- Lê Thị Ứng - Thái Vương Phi, thụy Trang Thục (莊淑)

- Trần Thị Nga - Đoan Thục Phu nhân (端淑夫人)

- Trần Nhị Nương - Đệ thất Phủ thiếp, thụy Trang Thuận

- Nguyễn Hữu Thị Ngộ

- Nguyễn Văn Thị Thái