Tiểu sử của Ngài Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)

Ngài

Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)
Niêu hiệu: Thiệu Trị 1840-1847

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế

Vua Thiệu Trị
Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế (1841 - 1847)
Huý: Nguyễn Phúc Miên Tông

 

Phu nhân:

- Phạm Thị Hằng - Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu

- Nguyễn Thị Nhậm - Lệnh Phi

- Nguyễn Thị Xuyến - Thục Phi

- Vũ Thị Viện - Lương Phi

- Nguyễn Thị Huyên - Đức Tần

- Trương Thị Thận - Đoan Tần

- Nguyễn Thị Yên - Nhu Tần

- Phan Thị Kháng - Nhân Tần

- Hoàng Thị Tần - Thuận Tần

- Đinh Thị Hạnh - Qui Tần

- Nguyễn Thị Loan - Tiệp Dư

- Ngô Thị Xuân - Quí Nhân

- Phan Thị Thục - Tài Nhân

- Đỗ Thị Trinh - Tài Nhân

- Trương Thị Thúy - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Phương - Tài Nhân

- Trương Thị Lương - Tài Nhân

- Vũ Thị Duyên - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Vị - Tài Nhân

- Trần Thị Sâm - Tài Nhân

- Trương Thị Vĩnh - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Kinh - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Khuê - Tài Nhân

- Phan Thị Diệu - Tài Nhân

- Nguyễn Thị Huệ - Cung Nhân

- Hồ Thị Ý Nhi - Cung Nhân

- Nguyễn Thị Hương Nhụy - Cung Nhân

- Mai Thị Triêm - Cung Nhân

- Bùi Thị Bút - Cung Nhân

- Nguyễn Thị Thân - Cung Nga

- Nguyễn Thị Lệ - (không rõ)

Con trai:

Con gái:

Đức Thiệu Trị sanh năm 1807, mất năm 1847, sanh hạ được 29 Hoàng Tử và 35 Hoàng Nữ.

Lăng Đức Thiệu Trị (Xương Lăng) táng tại núi Thuận Đạo, Huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của Bà Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu (Xương Thọ Lăng) ở làng Cư Chánh, Huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Đức Thiệu Trị và Bà Nguyên Phối đều thờ tại Thế Miếu, Hữu Nhứt Án và tại Hữu Nhứt Án Điện Phụng Tiên.

Hệ Ba Chánh, kể về nam nhân số 280 người mà gồm có 15 Phòng cả thảy (năm 1943).

(Trích Hoàng Tộc Lược Biên)

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế khai lập Hệ Ba Chánh.

    Ngài là Hoàng Tử Trưởng của Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Minh Mạng.

    Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế đức tánh thuần hoà, ham chuộng văn chương thi phú. Ngài lên ngôi lãnh quốc chính chưa được bao lâu thì lâm bệnh. Vì vậy các định chế pháp luật, hành chánh, học hiệu, điền địa và binh bị đều áp dụng theo các định lệ của tiền triệu, mà chưa có sự canh cải hoặc tu chính.

    Ngài mới nhiếp chính thì gặp phải sự gây hấn của hải quân Pháp do tướng Jean Cécille cử đại tá Angustin Lapierre với chiến hạm Gloire và trung tá Rigault de Genouilly với chiến hạm Victorieuse vào cửa biển Đà Nẳng (3/1847) yêu cầu ký kết hiệp thương việc hành giảng Gia tô giáo của các Thừa sai. Sự kiện này mở đầu "đường nối ngoại giao pháo hạm" của thực dân Pháp, báo hiệu trước những hành động xâm lược về sau này.

    Sau thời gian lâm bệnh, Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế băng hà năm 1847.

    lăng của Ngài hiệu Xương Lăng, táng tại núi Thuận Đạo, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

    Tôn thờ Ngài tại Hữu Nhất Án tại Thế Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

    Hệ Ba Chánh có 15 phòng (30)

    Hoàng Hậu của Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế:

    - Nghi Thiên Chương Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, huý là Phạm Thị Hằng, con Ngài Lễ bộ thương thư Phạm Đăng Hưng.

    Lăng của Thái Hoàng Thái Hậu phía tả điện Xương Lăng tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

    Thái Hoàng Thái Hậu được tôn thờ tại Hữu Nhất Án tại Thái Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

    Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế có 29 Hoàng Tử và 35 Công Chúa.

(Trích Nguyễn Phước Tộc giản yếu)