Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Kỳ (阮福洪僟)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Kỳ (阮福洪僟)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Kỳ (阮福洪僟)
Sinh 12 tháng 1 năm 1843 mất 19 tháng 5 năm 1843
Thân mẫu Thục phi Nguyễn Thị Xuyên
Tẩm mộ ở Cư Chính (Hương Thủy, Thừa Thiên).