Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Tham (阮福洪傪)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Tham (阮福洪傪)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Tham (阮福洪傪)
Sinh 15 tháng 9 năm 1838 mất 28 tháng 8 năm 1839
Thân mẫu Tài nhân Phan Thị Thục
Thờ ở Triển Thân từ. (Thân Huân Từ).