Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Tham

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Tham

Hoàng tử Sâm