Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Sính Đình (阮福娉婷)

Ngài

Nguyễn Phúc Sính Đình (阮福娉婷)

mất sớm

Nguyễn Phúc Sính Đình (阮福娉婷)
Sinh 1834 mất 1836
Thân mẫu Tài nhân Phan Thị Diệu
Thờ tại Lệ Thục từ.