Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ý Phương

Ngài

Nguyễn Phúc Ý Phương

Công chúa