Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ý Phương (阮福懿芳)

Ngài

Nguyễn Phúc Ý Phương (阮福懿芳)
Mỹ Thục (美淑)

Đồng Phú Công Chúa (同富公主)

Đồng Phú Công Chúa (同富公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Ý Phương (阮福懿芳)
Sinh 1840 mất 1915
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Phu quân Trần Quang Phổ.