Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Nghê (阮福洪倪)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Nghê (阮福洪倪)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Nghê (阮福洪倪)
Sinh 19 tháng 5 năm 1847 mất 26 tháng 9 năm 1847
Thân mẫu Cung nhân Bùi Thị Bút