Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn Đức (阮福嫻德)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn Đức (阮福嫻德)

Lạc Thành Công Chúa (樂成公主)

Lạc Thành Công Chúa (樂成公主)
Nguyễn Phúc Nhàn Đức (阮福嫻德)
Sinh ? mất sau năm 1899
Thân mẫu Đoan tần Trương Thị Thận
Không rõ hôn sự và năm sắc phong.