Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo (阮福静好)

Ngài

Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo (阮福静好)
Đoan Nhã (端雅)

Diên Phúc Công Chúa (延福公主)

Diên Phúc Công Chúa (延福公主)
Đoan Nhã (端雅)
Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo (阮福静好)
Sinh 1824 mất 1847
Thân mẫu Nghi Thiên Chương Hoàng hậu
Công chúa là người thông minh, dịu dàng, lễ phép.
Phu quân Nguyễn Văn Ninh; không có con nối dõi.