Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Tố

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Tố

Hoằng Trị Vương