Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thanh Đề

Ngài

Nguyễn Phúc Thanh Đề

Công chúa