Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trung Ly

Ngài

Nguyễn Phúc Trung Ly

Công chúa