Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Huy

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Huy

Công chúa