Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Huy (阮福貞徽)

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Huy (阮福貞徽)
Tuệ Thục (慧淑)

Xuân Lâm Công Chúa (春林公主)

Xuân Lâm Công Chúa (春林公主)
Tuệ Thục (慧淑)
Nguyễn Phúc Trinh Huy (阮福貞徽)
Sinh 1841 mất 1858
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Lệ
Lấy chồng được 1 năm thì mất. Thờ ở Triển Thân từ, sau chuyển sang thờ ở Thân Huân từ.
Phu quân Trần Hương; không có con nối dõi.