Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Kiệm (阮福洪儉)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Kiệm (阮福洪儉)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Kiệm (阮福洪儉)
Sinh 5 tháng 10 năm 1834 mất 28 tháng 5 năm 1842
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Trinh