Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Kiêm

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Kiêm

Hoàng tử Kiêm