Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Gia Phúc (阮福嘉福)

Ngài

Nguyễn Phúc Gia Phúc (阮福嘉福)
Mỹ Thục (美淑)

Phục Lễ Công Chúa (復禮公主)

Phục Lễ Công Chúa (復禮公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Gia Phúc (阮福嘉福)
Sinh 1847 mất 1888
Thân mẫu Cung nhân Hồ Thị Ý Nhi
Phu quân Nguyễn Lâm, con của Nguyễn Tri Phương; có ba con trai, hai con gái.