Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhã Viện (阮福雅媛)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhã Viện (阮福雅媛)
Mỹ Thục (美淑)

Hoài Chính Công Chúa (懷正公主)

Hoài Chính Công Chúa (懷正公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Nhã Viện (阮福雅媛)
Sinh 1832 mất 1875
Thân mẫu Nhu tần Nguyễn Thị Yên
Công chúa là người nhàn lệ đoan thục, biết giữ nữ tắc.
Phu quân Võ Văn Chuyên, con của Võ Văn Giải; có ba con trai, một con gái.