Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ái Chân (阮福愛嫃)

Ngài

Nguyễn Phúc Ái Chân (阮福愛嫃)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ái Chân (阮福愛嫃)
Sinh 1830 – 1834
Thân mẫu Quý tần Đinh Thị Hạnh
Thờ tại Lệ Thục từ.