Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Nghĩ (阮福洪儗)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Nghĩ (阮福洪儗)
Thông Lượng (通諒)

Hương Sơn Quận Công (香山郡公)

Hương Sơn Quận Công (香山郡公)
Thông Lượng (通諒)
Nguyễn Phúc Hồng Nghĩ (阮福洪儗)
Sinh 5 tháng 8 năm 1839 mất 22 tháng 10 năm 1864
Thân mẫu Tài nhân Võ Thị Duyên
Bộ tên Đao (刀)
Có hai con gái.
Thờ ở Thân Huân từ.