Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Uyển Như (阮福婉如)

Ngài

Nguyễn Phúc Uyển Như (阮福婉如)

Hoàng nữ

Nguyễn Phúc Uyển Như (阮福婉如)
Sinh 1839 mất 1852
Thân mẫu Cung nhân Mai Thị Tiêm
Thờ tại Lệ Thục từ