Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Uỷen Như

Ngài

Nguyễn Phúc Uỷen Như

Công chúa