Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lệ Nhàn

Ngài

Nguyễn Phúc Lệ Nhàn

Công chúa