Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phương Thanh

Ngài

Nguyễn Phúc Phương Thanh

Công chúa