Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phương Thanh (阮福芳聲)

Ngài

Nguyễn Phúc Phương Thanh (阮福芳聲)

mất sớm

Nguyễn Phúc Phương Thanh (阮福芳聲)
Sinh 1843 mất 1850
Th6an mẫu Nhàn tần Phan Thị Kháng