Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Điềm Uyên (阮福恬淵)

Ngài

Nguyễn Phúc Điềm Uyên (阮福恬淵)

mất sớm

Nguyễn Phúc Điềm Uyên (阮福恬淵)
Sinh 1846 mất 1850
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Huệ
Thờ tại Lệ Thục từ