Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Diễm Uyên

Ngài

Nguyễn Phúc Diễm Uyên

Công chúa