Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Kiện (阮福洪健)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Kiện (阮福洪健)
Trang Cung (莊恭)

An Phúc Quận Vương (安福郡王)

An Phúc Quận Vương (安福郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Hồng Kiện (阮福洪健)
Sinh 6 tháng 5 năm 1837 mất 15 tháng 7 năm 1895
Thân mẫu Lương phi Võ Thị Viên
Bộ tên Củng (廾)
Rất thân với hoàng thúc là Hải Quốc Công Miên Tằng.
Có 12 con trai, 10 con gái.