Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Thị

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Thị

Hoàng tử Thi