Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Thị (阮福洪侍)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Thị (阮福洪侍)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Thị (阮福洪侍)
Sinh 10 tháng 1 năm 1839 mất 8 tháng 7 năm 1842
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Vị
Tẩm mộ ở Dương Xuân (Hương Thủy, Thừa Thiên).