Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh (阮福洪侹)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh (阮福洪侹)
Cung Lượng (恭亮)

Kỳ Phong Quận Công (奇峰郡公)

Kỳ Phong Quận Công (奇峰郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh (阮福洪侹)
Sinh 2 tháng 12 năm 1843 mất 18 tháng 4 năm 1884
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Đình Thị Loan
Bộ tên Kỉ (几)
Có bảy con trai, ba con gái.