Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Truyền (阮福洪傳)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Truyền (阮福洪傳)
Trang Cung (莊恭)

Tuy Hòa Quận Vương (綏和郡王)

Tuy Hòa Quận Vương (綏和郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Hồng Truyền (阮福洪傳)
Sinh 3 tháng 9 năm 1837 mất 18 tháng 7 năm 1889
Thân mẫu Nhu tần Nguyễn Thị Yên
Bộ tên Sam (彡)
Có tám con trai, bốn con gái.