Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Truyền

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Truyền

Tuy Hòa Quận Vương