Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Uyên Ý

Ngài

Nguyễn Phúc Uyên Ý

Công chúa