Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ủy Thanh (阮福婑婧)

Ngài

Nguyễn Phúc Ủy Thanh (阮福婑婧)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ủy Thanh (阮福婑婧)
Sinh 1835 mất 1837
Thân mẫu Đoan tần Trương Thị Thận
Thờ tại Lệ Thục từ.