Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thúy Diêu

Ngài

Nguyễn Phúc Thúy Diêu

Công chúa