Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thúy Diêu (阮福翠姚)

Ngài

Nguyễn Phúc Thúy Diêu (阮福翠姚)

mất sớm

Nguyễn Phúc Thúy Diêu (阮福翠姚)
Sinh 1830 – 1833
Thân mẫu không rõ
Thờ tại Lệ Thục từ.