Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Thiệu (阮福洪佋)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Thiệu (阮福洪佋)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Thiệu (阮福洪佋)
Sinh 6 tháng 5 năm 1837 mất 12 tháng 9 năm 1837
Thân mẫu Tài nhân Trương Thị Lương