Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Thiệu

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Thiệu

Hoàng tự Thiệu