Tiểu sử của Ngài Ngài Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮福洪佚 Nguyễn Phúc Thăng 阮福昇 Trang Cung (莊恭)

Ngài

Ngài Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮福洪佚 Nguyễn Phúc Thăng 阮福昇 Trang Cung (莊恭)
Niên hiệu: Hiệp Hòa (1847 - 1883)

Đức Văn Lãng Quận Vương (文朗郡王)

Văn Lãng Quận Vương (文朗郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Hồng Dật (阮福洪佚)
Nguyễn Phúc Thăng 阮福昇
Sinh 24 tháng 9 âm lịch, tức 1 tháng 11 năm 1847 mất 30 tháng 10 âm lịch, tức 29 tháng 11 năm 1883
Thân mẫu Đoan tần Trương Thị Thận
Bộ tên Thập (氏) / Ngưu (牛)
Có 11 con trai, sáu con gái.