Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Trước

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Trước

Hoàng tử Trứ