Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thận Huy

Ngài

Nguyễn Phúc Thận Huy

Danh vị