Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phương Nghiên

Ngài

Nguyễn Phúc Phương Nghiên

Công chúa