Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thanh Cật (阮福清姞)

Ngài

Nguyễn Phúc Thanh Cật (阮福清姞)
Mỹ Thục (美淑)

Quảng Thi Công Chúa (廣施公主)

Quảng Thi Công Chúa (廣施公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Thanh Cật (阮福清姞)
Sinh 1839 mất 1879
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Đình Thị Loan
Phu quân Trương Văn Chất; có sáu con trai, ba con gái.