Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phước Hường Diêu

Ngài

Nguyễn Phước Hường Diêu

Phú Lương Công

Ngài Hường Diêu (Hoàng tử thứ 25)
22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu
Bà Nguyễn Đình Thị Đoan