Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Diêu

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Diêu
Nguyễn Phước Hường Diêu

Phú Lương Công

Ngài Hồng Diêu (Hoàng tử thứ 25) Vua Thiệu Trị - Bà Nguyễn Thị Huyên, Đức Tần
22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu
Phu nhân Bà Nguyễn Đình Thị Đoan

 

Phu nhân:

- Nguyễn Đình Thị Đoan

Ngài Hồng Diêu (Hoàng tử thứ 25) Vua Thiệu Trị - Bà Nguyễn Thị Huyên, Đức Tần
22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu
Phu nhân Bà Nguyễn Đình Thị Đoan