Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn Yên (阮福嫻嫣)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn Yên (阮福嫻嫣)

An Thạnh Công Chúa (安盛公主)

An Thạnh Công Chúa (安盛公主)
Nguyễn Phúc Nhàn Yên (阮福嫻嫣)
Sinh ? mất ?
Thân mẫu Lệnh phi Nguyễn Thị Nhậm
Sử sách không chép nhiều thông tin về công chúa.
Phu quân Tạ Quang Ân, con trai của Trung quân Tạ Quang Cự.