Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Tử

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Tử

Hoàng tử Trụ