Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Từ (阮福洪俆)

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Từ (阮福洪俆)

mất sớm

Nguyễn Phúc Hồng Từ (阮福洪俆)
Sinh 20 tháng 11 năm 1843 mất 3 tháng 11 năm 1847
Thân mẫu Thuận tần Hoàng Thị Dĩnh