Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Liêu Diệu (阮福嫽妙)

Ngài

Nguyễn Phúc Liêu Diệu (阮福嫽妙)

mất sớm

Nguyễn Phúc Liêu Diệu (阮福嫽妙)
Sinh ? mất 1838
Thân mẫu Đoan tần Trương Thị Thận
Thờ tại Lệ Thục từ.