Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hồng Thụ

Ngài

Nguyễn Phúc Hồng Thụ

Hoàng tử Hy