Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lương Huy

Ngài

Nguyễn Phúc Lương Huy

Công chúa